- www.bahai.it e www.bahai.org
-
www.energoclub.it
-
www.aspoitalia.net/ , ASPO - Association for the Study of Peak Oil and Gas (www.peakoil.net)
-
www.jnaudin.free.fr/
-
www.unep.org - United Nations Environment Programme
-
www.worldwatch.org - Worldwatch Institute
-
www.wri.org - World Resources Institute (WRI)
-
http://www.bcca.org/ief/home.htm